Media dəstəyi

İnformasiya tərəfdaşları
Rəsmi TV Kanal
Sərginin rəsmi internet gündəliyi və Veb TV
Rəsmi Media Tərəfdaşı
İnformasiya Dəstəyi
İnternet Dəstəyi
Rəsmi sənaye tərəfdaşı

SƏRGİYƏ QALIB:

GÜN

SAAT

DƏQ

SAN