Media dəstəyi

Rəsmi TV Kanal
Sərginin rəsmi internet gündəliyi və Veb TV
Rəsmi Media Tərəfdaşı
İnformasiya tərəfdaşları
İnformasiya Dəstəyi
İnternet Dəstəyi
Rəsmi sənaye tərəfdaşı